fbpx
Ochrana osobných údajov pitero79 24. januára 2023
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť PSK Invest s.r.o., Lipová 4992/6, 080 01 Prešov, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddieli Sro, vo vložke číslo 31074/P.K zberu osobných údajov dochádza na webovej stránke cisteniezaluzii.sk a na jej jednotlivých podstránkach.
 2. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke cisteniezaluzii.sk sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len„zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou. Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov =GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje návštevníka tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi, a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 5. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
  a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
  b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa, akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvané, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
  c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
  d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade, ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
  e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade, ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
  f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
  g) právo na prenosnosť osobných údajov,
  h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom.
 6. Prevádzkovateľ od návštevníka získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov pre účely archivácie.
 7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejšie služby. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
 8. Súbory cookies si môže kupujúci kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 10. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môže návštevník kedykoľvek odvolať zaslaním odvolania súhlasu alebo odhlásením. Prevádzkovateľ Vami poskytnuté osobné údaje už nebude používať na účely e-mailového marketingu.
 11. Na našich stránkach odkazujeme aj na služby a produkty tretích strán. Webové stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.